Skoči na glavno vsebino
Select Page

Notranji akti

1. Vzgojni načrt

Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena Zakona o osnovni šoli, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.

Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši.

Povezava na Vzgojni načrt OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (sprejet 15. 1. 2024)

2. Pravila šolskega reda

Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši.

Povezava na Pravila šolskega reda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (sprejeta 15. 1. 2024)

3. Hišni red

Šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

Povezava na Hišni red OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (sprejet 15. 1. 2024)

4. Razvojni načrt

Razvojni načrt je dokument, ki opredeljuje okvirne cilje in prednostne naloge na pedagoškem in vzgojnem področju Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina med šolskimi leti 2021/22 in 2023/24. Namen razvojnega načrta je sistematično razvijati pristope, ki vodijo h kakovosti vzgoje in poučevanja učencev. V razvojnem načrtu naše šole so začrtani cilji, ki jih želimo uresničiti v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju. Cilje vsako leto operacionaliziramo v letnem delovnem načrtu, o njihovi realizaciji pa poročamo v letnem poročilu.

Povezava na Razvojni načrt OŠ Danila Lokarja Ajdovščina za obdobje 2021/22 – 2023/24

5. Letni delovni načrt

Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.

Povezava na Letni delovni načrt OŠ Danila Lokarja Ajdovščina za šolsko leto 2023/24
Povezava na Popravek Letnega delovnega načrta OŠ Danila Lokarja Ajdovščina za šolsko leto 2023/24

6. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev katerega od navedenih statusov lahko predlagajo starši učenca.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

Povezava na Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (veljaven od 1. 2. 2024)

7. Pravila o šolski prehrani

Šolska prehrana je organizirana prehrana učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola je dolžna za vse učence v okviru dejavnosti javne službe organizirati malico, kot dodatno ponudbo pa organiziramo tudi kosilo, ki ga za naše učence pripravljajo na SŠ Veno Pilon Ajdovščina.

Šola s pravili šolske prehrane določi natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev oziroma dijakov in staršev.

Predlog pravil šolske prehrane pripravi ravnatelj in ga obravnavajo svet staršev, učiteljski zbor ter učenci. Pravila sprejme svet šole.

Povezava na Pravila o šolski prehrani

8. Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

Osnovna šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, ki jih vodi v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če z Zakonom o osnovni šoli ni drugače določeno.

Na podlagi 95. člena Zakona o osnovni šoli šola vodi naslednje zbirke podatkov:
1. zbirko podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših,
2. zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah,
3. zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev,
4. zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje.

Zbirka podatkov iz 1. točke obsega:
– podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem in
– podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

Zbirka podatkov iz 2. točke obsega poleg podatkov iz prve alinee prejšnjega odstavka še podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah.

Zbirka podatkov iz 3. točke obsega poleg podatkov iz prve alinee drugega odstavka tega člena še podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.

Osebni podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena se zbirajo v “športno vzgojnem kartonu” v soglasju s starši oziroma skrbniki učencev.

Zbirka podatkov iz 4. točke obsega poleg podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena še:
– družinsko in socialno anamnezo;
– razvojno anamnezo;
– strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov;
– podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja;
– dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami;
– strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.

Osebni podatki iz 4. točke se zbirajo v soglasju s starši učencev, razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati.

Svetovalni delavci so podatke iz 4. točke dolžni varovati kot poklicno skrivnost. Te podatke so kot poklicno skrivnost dolžni varovati tudi drugi strokovni delavci, ki so jim podatki posredovani zaradi narave njihovega dela.

Evidenca šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo v skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o osnovni šoli, obsega:
– podatke o otroku: ime in priimek ter EMŠO, datum rojstva, naslov prebivališča, ter
– podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča.

Evidenca učencev, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja, vsebuje:
– ime in priimek učenca ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva,
– ime osnovne šole oziroma podružnice, na kateri učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja, izobraževalni program ter razred in oddelek,
– šolsko leto, v katerem učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja,
– seznam predmetov, iz katerih učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja,
– podatke iz odločbe o usmeritvi učenca s posebnimi potrebami o vrsti in stopnji primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki so potrebni za prilagojeno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja,
– zaključne ocene učenca pri posameznih predmetih v 6. in 9. razredu, pri predmetih tehnika in tehnologija ter domovinska in državljanska kultura in etika pa zaključni oceni iz 8. razreda.
– dosežke učenca na nacionalnem preverjanju znanja.

Evidenco iz tega odstavka vodi Državni izpitni center.

Vsi zgoraj navedeni osebni podatki se pridobivajo iz obstoječih zbirk pristojnih upravljavcev. Če se teh podatkov ne da pridobiti iz obstoječih zbirk, se podatki pridobijo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, oziroma od staršev učenca.

Starši so dolžni vsako spremembo podatkov, vsebovanih v zgoraj navedenih zbirkah podatkov, sporočiti šoli najkasneje v sedmih dneh od nastale spremembe.

Starši imajo pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se nanašajo na njihovega otroka in so zajeti v zgoraj navedenih zbirkah. Staršem omogočamo pregledovanje, prepisovanje in kopiranje teh podatkov.

Namen in uporaba zbirk podatkov

Osebni podatki učencev iz zgoraj navedenih zbirk podatkov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja.

Podatki iz Evidence učencev, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja, se ne smejo obdelovati, uporabljati in objavljati za namen razvrščanja šol.

Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.

Shranjevanje zbirk podatkov

Zbirke podatkov o učencu, napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hranijo trajno, ostali podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi osnovna šola, pa se hranijo eno leto po zaključku šolanja učenca na naši šoli.

Ostali podatki, ki jih šola zbira na podlagi soglasja staršev

Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz Zakona o osnovni šoli potrebujemo privolitev staršev oz. zakonitih zastopnikov naših učencev. Taki podatki so:
– telefonske številke staršev in elektronski naslovi za obveščanje staršev o aktualnem dogajanju na šoli,
– učenčevi likovni, literarni, fotografski, video in drugi izdelki za predstavitev dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem programu in izven njega v šolskem glasilu, šolskih razstavah in razstavah zunaj šole, na katerih šola sodeluje, likovnih in literarnih natečajih, extemporih, na šolski spletni strani, na Facebook profilu šole, v javnih glasilih, radijskih in TV oddajah;
– skupinske fotografije oz. posnetki oddelka oz. skupine učencev iz dogodkov življenja in dela v šoli za potrebe predstavitve šole na spletni strani šole, v šolski publikaciji in na našem Facebook profilu;
– priznanja, nagrade in rezultati učenca, doseženi na tekmovanjih v zvezi s šolskim delom, ki jih šola objavlja v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih šole ter na Facebook profilu šole za namen obveščanja učencev in javnosti o učnem procesu in dosežkih učencev šole;
– različne anonimne ankete in raziskave, ki ne zahtevajo podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena, letnika, oddelka ipd.
– sodelovanje učencev pri snemanju različnih izobraževalnih, promocijskih in drugih filmov / oddaj, ki jih občasno snema naša šola ali oddaj, ki jih izvajajo radijske in TV hiše;
– intervjuji oz. podane izjave učencev za glasila šole ali druge objave v medijih (časopisi, radio in TV hiše) v imenu šole.

Osebne podatke uporabljamo zgolj za v podanem soglasju opredeljene namene in zgolj v okviru danih privolitev. Dane privolitve lahko starši kadarkoli prekličejo s pisno zahtevo, poslano na naslov tajnistvo@os-ajdovscina.si ali po klasični pošti na naslov šole.

 

(Skupno 2.239 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost