Skoči na glavno vsebino
Select Page

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina
Telefon: 05 367 11 00
Faks: 05 367 11 11
E-pošta: tajnistvo@os-ajdovscina.si
Odgovorna uradna oseba: IRENA KODELE KRAŠNA, ravnateljica
Telefon: 05 367 11 02, 041 649 809
E-pošta: irena.kodele-krasna@os-ajdovscina.si
Datum prve objave kataloga: 3. 9. 2008
Datum zadnje objave kataloga: 24. 1. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-ajdovscina.si
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Opis delovnega področja zavoda: Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Zavod izvaja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

Osnovna dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:

85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

91.011 Dejavnost knjižnic

56.290 Druga oskrba z jedmi

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

90.010 Umetniško uprizarjanje

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

93.190 Druge športne dejavnosti

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

58.110 Izdajanje knjig

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

Dejavnosti iz tega odstavka se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: –      matična šola, Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina,        telefon: 05 367 11 00,

–      podružnica s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina,    telefon: 05 367 11 00. Vodja podružnice: Lara Bizjak.

–      podružnica Lokavec, Lokavec 128, 5270 Ajdovščina, telefon:  05 368 04 13. Vodja podružnice: Petra Terbižan Slejko.

Organi zavoda: –      svet zavoda,

–      ravnatelj,

–      strokovni organi zavoda (učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi),

–      svet staršev

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Ravnateljica:
IRENA KODELE KRAŠNA
Telefon: 05 367 11 02, 041 649 809
E-pošta: irena.kodele-krasna@os-ajdovscina.si
2.3 Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba: KRISTINA ANGELOV TROHA
Telefon: 05 367 11 00
E-pošta: kristina.angelov-troha@os-ajdovscina.si
2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda:
Notranji pravni akti: –      Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradni list RS, št. 14/2017, 22/2017)

–      Pravila šolskega reda

–      Hišni red

–      Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

–      Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

–      Pravila o šolski prehrani

–      Izjava o varnosti z oceno tveganja

–      Požarni red

–      Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

–      Pravila o zavarovanju osebnih podatkov

–      Pravila o zaščiti pred nasiljem in drugimi oblikami psihosocialnih tveganj

–      Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov

–      Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi

–      Poslovnik sveta staršev

–      Pravila šolskega sklada

–      Poslovnik sveta šole

–      Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet šole

–      Pravilnik o računovodstvu

–      Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin

–      Pravilnik o popisu

Državni predpisi: –      Register predpisov RS

–      Uradni list RS

 

–      Zakon o zavodih (ZZ)

–      Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

–      Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

–      Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

–      Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

–      Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

–      Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

–      Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

–      Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

–      Zakon o računovodstvu (ZR)

–      Zakon o javnih financah (ZJF)

–      Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

–      Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

–      Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

–      Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

 

–      Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

–      Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

–      Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 

–      Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

–      Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

–      Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

–      Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov

–      Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

–      Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

–      Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

–      Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

–      Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

–      Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

–      Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

–      Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

–      Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

–      Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

–      Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

–      Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

–      Pravilnik o financiranju šole v naravi

Strateški in programski dokumenti: –      Vzgojni načrt

–      Letni delovni načrt

–      Finančni načrt

2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: –      volitve v svet zavoda

–      postopek imenovanja ravnatelja

–      postopki v zvezi z vpisom učencev v prvi razred ter prestopom, prešolanjem ali odložitvijo šolanja

–      postopki v zvezi z oprostitvijo učencev sodelovanja pri posameznem predmetu

–      postopki v zvezi z dodelitvijo statusa učenca

–      postopki v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana)

–      izrekanje vzgojnih ukrepov učencem

–      javni razpisi

–      javna naročila

–      sprejem strateških in programskih dokumentov zavoda

–      odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja

–      napredovanje delavcev v plačne razrede

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Zavod ne upravlja javnih evidenc.
 3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Večina informacij je dostopna prek spletne strani http://www.os-ajdovscina.si/ ob vsakem času.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami in sicer preko vtičnika SOGO. Izjava o dostopnosti je objavljena na spletni strani šole.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole. Zaradi narave dela svetujemo predhodno najavo pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V preteklem letu ni bilo nobene zahteve po dostopu do informacij javnega značaja. Dostopa do teh informacij preko spletne strani ne spremljamo, saj število ogledov posamezne strani ne moremo enačiti s številom  dostopov do informacij javnega značaja.

 

(Skupno 1.442 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost