Skoči na glavno vsebino
Select Page

Pomladne delavnice za učence od 3. do 5. razreda, 31. 5. in 1. 6. 2024

Petkovo popoldne in sobotno dopoldne je bilo na naši šoli poučno in zabavno. Izvedli smo različne delavnice za učence od 3. do 5. razreda.
V petek je bila na sporedu najprej soba pobega, kjer so se učenci trudili razvozlati zapletene izzive, da bi uspešno in čim hitreje našli ključ do cilja.
Med tem, ko so se nekateri trudili pobegniti, so imeli ostali čas za različne družabne in sodelovalne igre. Organizirali smo Rubik’s race turnir in ugotovili, da imamo med šolarji veliko hitrih prstkov.
Po koncu prvih dveh dejavnosti smo bili vsi že tako lačni, da smo si morali pripraviti večerjo – hrenovke v testu in čokoladne polžke. S polnimi želodci smo tako lahko razmišljali še pri zadnji delavnici, kjer smo izvedli nekaj naravoslovnih in znanstvenih poskusov, nato pa smo se poslovili do naslednjega dne.

Soboto smo začeli s kvizom, kjer sta se pomerili po dve ekipi. Izidi so bili kar tesni, kar pomeni, da je med našimi učenci veliko brihtnih glav. Nadaljevali smo z ročnimi deli – izdelovanjem visečih makramejev, obeskov in zapestnic. Izpod pridnih rok so nastajali čudoviti izdelki. Nazadnje smo izkoristili lepo vreme še za orientacijski pohod/tek v okolici šole. Ugotovili smo, da za uspeh ni važna le hitrost, ampak tudi obisk vseh označenih točk v pravilnem vrstem redu.
Veseli in polni novih izkušenj smo nato zaključili naše srečanje in odšli na več kot zaslužen vikend.

Slavnostno odprtje učilnice v naravi

Ob Svetovnem dnevu varstva okolja smo danes slavnostno odprli učilnico v naravi.

Letos je v središču Svetovnega dne varstva okolja iskanje rešitev za obnovo tal, ustavitev širjenja puščav in krepitev odpornosti proti suši. Naša šola k temu cilju poskuša prispevati tako, da učence učimo, kako lahko sami pridelajo hrano zase na način, ki okolje čim manj obremenjuje. S tem namenom smo v sklopu projekta Prehod na sonaravno oskrba s hrano uredili učilnico v naravi.

V učilnici v naravi je poleg šolskega vrta, kjer ima vsak razred svojo gredico, še sadovnjak, jagodičevje, pergola, kotiček z začimbami in dišavnicami, senzorna pot … Pred burjo in sončno pripeko se bodo lahko učenci umaknili v prostorno uto. Učilnica v naravi bo omogočala pouk na prostem pri vseh predmetih, saj nudi veliko priložnosti za reševanje avtentičnih problemskih situacij.

Ureditev učnega vrta OŠ Danila Lokarja se izvaja v okviru operacije sodelovanja LAS PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.3.

Prejeli smo priznanje Blaža Kumerdeja!

V ponedeljek, 20. 5. 2024, je naši šoli Zavod RS za šolstvo podelil priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z njihovim zavodom. Priznanje Blaža Kumerdeja je najpomembnejše priznanje v državi za dosežke na področju vzgoje in izobraževanja. Upravičeno smo vsi ponosni na dosežek naše šole, saj smo vsi na nek način k njemu prispevali.

In kdo je bil Blaž Kumerdej, po katerem se imenuje priznanje?

Blaž Kumerdej (1738 – 1805) je imel izjemno pomembno vlogo za razvoj šol in šolskega sistema na Slovenskem, saj si je prizadeval za dvig splošne izobrazbe na Slovenskem in s tem tudi izpričal svojo visoko narodno zavest. Poleg tega je bil prvi, ki se je v našem, slovenskem prostoru zavedal pomena izobraževanja učiteljev in to izobraževanje tudi izvajal v praksi pač v skladu s potrebami in usmeritvami pedagoške stroke tistega časa.( npr.: učenci naj znanja ne le reproducirajo, pač pa ga naj tudi razumejo!). Več o Blažu Kumerdeju na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Predstavniki učiteljev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Mariza Skvarč (predstojnica ZRSŠ OE Nova Gorica) in ravnateljica Irena Kodele Krašna (fotografija iz arhiva ZRSŠ)

V nadaljevanju objavljamo utemeljitev priznanja.

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno – izobraževalno prakso v partnerskem  sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo prejme

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA.

 

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina že vrsto let uspešno sodeluje z območno enoto Zavoda RS za šolstvo Nova Gorica pri razvijanju in implementiranju inovativnih pristopov v vzgojno -izobraževalni proces, pri preizkušanju novih rešitev in mreženju izkušenj z ostalimi šolami v okviru območne enote in širše.

V obdobju 2018 – 2022 je šola sodelovala v razvojnih projektih Zavoda RS za šolstvo kot razvojna šola v projektu NA-MA POTI – Naravoslovna in matematična pismenost in kot implementacijska šola v projektu POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Ravnateljica in člani timov so se vključevali tudi v delo krovnih organov projektov ter lastne izkušnje in praktične primere predstavljali na izobraževanjih in mreženjih med šolami v projektu.

S sodelovanjem v projektu POGUM so na šoli vpeljevali razvijanje kompetence podjetnosti pri učencih po celotni vertikali in svoje izkušnje mrežili na regijskih srečanjih z ostalimi šolami iz OE Nova Gorica. Prav tako so redno sodelovali na kolegialnih hospitacijah, ki so jih izvajale razvojne šole v projektu POGUM.

Osnovna šola Danila Lokarja si že vrsto let prizadeva za vpeljevanje formativnega spremljanja v pouk. Sodelovala je v razvojnih nalogah in projektih Uvajanje formativnega spremljanja v podporo učenju vsakega učenca in Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Vpeljevanje formativnega spremljanja v šoli nadaljujejo in nadgrajujejo tudi v razvojni nalogi Vključujoča šola – vključujoči fizični prostor. V razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje je šola vidno izstopala med ostalimi vključenimi šolami z OE Nova Gorica, za katere je pripravila kolegialne hospitacije.

Vključeni so bili tudi v mednarodni projekt Z razvijanjem vKLJUČujoče poučevalne prakse do učinkovitega učnega okolja.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina je bila pilotna šola v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Ravnateljica Irena Kodele Krašna je osnovnošolskim ravnateljem iz OE Nova Gorica in ravnateljem slovenskih šol v Italiji predstavila izkušnje in pot, ki jo je šola prehodila v prizadevanjih za vzpostavitev kakovostnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 

Z vključitvijo v poskus Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi si šola prizadeva za vzpostavitev učnega okolja, ki potencialno nadarjenim in nadarjenim učencem omogoča optimalen osebni razvoj in napredek ter razvija in preizkuša didaktične pristope pri delu z njimi. Učence dejavno vključujejo v oblikovanje individualiziranih programov za razvijanje veščin in poglobljenih procesnih znanj.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina sodeluje tudi v nalogi Mreženje šol za kakovost in sodeluje z analitičnim središčem na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Ravnateljica Irena Kodele Krašna s svojo razvojno naravnanostjo in kakovostnim pedagoškim vodenjem uspešno motivira strokovne delavce za vpeljevanje sprememb in ustvarjanje učeče se skupnosti na šoli. Redno spremlja, usmerja in podpira projektne time, se vključuje v ključne aktivnosti timov ter spodbuja širjenje pristopov, ki jih razvijajo, na celoten kolektiv. 

Člani kolektiva Osnovne šole Danila Lokarja z ravnateljico Ireno Kodele Krašna so dragoceni sodelavci Zavoda RS za šolstvo v razvojnih nalogah in projektih. Za svoje delo, ustvarjalnost in prispevek k razvoju pedagoške stroke v ožji in širši strokovni javnosti prejmejo priznanje Blaža Kumerdeja.

Dan šole, 18. 5. 2024

Spoštovani starši.

Kot ste že bili obveščeni, bo sobota, 18. 5. 2024, delovna sobota. Na ta dan bomo izvedli dan šole, ki bo športno obarvan. V primeru napovedi slabega vremena boste starši naknadno obveščeni o alternativni izvedbi dneva šole.

Učenci in ostali družinski člani ste vabljeni na pohod, ki bo potekal od matične šole, mimo podružnice Lokavec nazaj pred matično šolo v Ajdovščino.

Zbiranje učencev in ostalih družinskih članov bo od 8.30 dalje pred matično šolo v Ajdovščini. Začetek pohoda za daljšo pot bo ob 8.45, za krajšo pot pa ob 9.00. Predviden zaključek dogodka je najkasneje do 12.15. Prosimo vas, da poskrbite za ustrezno zaščito pred soncem in klopi.

Izbrali boste lahko dve poti.

1. KRAJŠA POT: matična šola – mimo bazena – makadamska pot do ranča – čez bajer na Lokavščku – čez polje – podružnična šola v Lokavcu – za trgovino Fama – po pločniku do Ajdovščine – most čez Lokavšček – makadamska pot – matična šola.

POVEZAVA DO IZRISA KRAJŠE POTI: https://www.komoot.com/tour/1572046289?share_token=aW89FRHUTS7nR8WsCNGDe9srhewfx8bICct7irXo4PSp7RaqWb&ref=wtd

2. DALJŠA POT: matična šola – čez travnik za šolo – učna pot – izvir Hublja za Školom do bajerja na Lokavščku – čez bajer na Lokavščku – čez polje – podružnična šola v Lokavcu – za trgovino Fama – po pločniku do Ajdovščine – most čez Lokavšček – makadamska pot – matična šola.

Če bi se na daljši progi radi preizkusili v teku, se primerno obujte in oblecite, mi pa vam bomo z veseljem izmerili čas, ki ga boste potrebovali do cilja.

POVEZAVA DO IZRISA DALJŠE POTI: https://www.komoot.com/tour/1572057239?share_token=apSYUDfc9sY5Wcv6lP7b63PWZVHWt5tUD7nbRmPbsLHTyQRk4h&ref=wtd

Učenci razredne stopnje se na izbrano pot podajo v spremstvu staršev ali učiteljev, če v šolo pridejo sami.

Učenci predmetne stopnje pa lahko gredo na izbrano pot v spremstvu staršev ali sami. Učitelji spremljevalci bodo na pohodu med udeleženci pohoda ter na kontrolnih točkah.

Izbiro poti in način udeležbe otroka označite najkasneje do srede, 15. 5. 2024, do 12.00 za vsakega otroka posebej na spletni povezavi: https://1ka.arnes.si/a/a2dbe99d

Na obeh poteh bodo na posameznih kontrolnih točkah učitelji, ki bodo skrbeli, da ne zaidete s poti. Okrepčilo bo pred matično šolo in pred podružnično šolo v Lokavcu.

Na okrepčevalnicah bodo tudi skrinjice, kamor boste lahko darovali prostovoljne prispevke za šolski sklad. Prostovoljni prispevek pa lahko nakažete tudi preko QR kode, katero vam prilagamo v priponki.

Prihod v šolo bo za učence, ki bodo prišli s šolskim avtobusom, po ustaljenem voznem redu. Odhod avtobusov za domov bo v vse smeri ob 12.30. Vsi učenci bodo v šoli dobili malico (dodatno pijačo naj imajo s seboj), kosila pa ta dan ne bo.

Vsa morebitna vprašanja lahko zastavite na elektronski naslov: emelina.vidrih@os-ajdovscina.si.

Lepo vas pozdravljamo in se že veselimo sobotnega druženja.

Irena Kodele Krašna in Upravni odbor šolskega sklada

Obvestilo

Sporočamo, da se učenci 3.b, 5.e in učenka 3.a, vračajo iz šole v naravi okrog 14:30 na parkirišče pred šolo.

Dostopnost