Devetošolci pri Krnskem jezeru

V torek, 10. septembra, smo se devetošolci odpravili proti Kobaridu, kjer smo po malici najprej prisluhnili sošolcema, ki sta poleg Gregorčičevega spomenika prebrala njegovo pesnitev Soči. Nato smo se odpravili v muzej, kjer so nam predstavili potek in posledice 1. svetovne vojne. Po ogledu muzeja smo obiskali še kostnico. Po ogledu Bovca smo se iz Lepene povzpeli do koče pri Krnskih jezerih. Tam smo začeli naš pohod proti koči pri Krnskem jezeru. Naslednji dan nas je čakal peturni pohod čez Komno do slapa Savice. Po okusni pici je sledil povratek proti domu.

Zapisala Patricija Černigoj, 9. a

Fotografije: Špela Arnolj, 9. a in Saša Dragosavljević, 9. b

Obvestilo za soboto, 14. 9. 2019

V soboto, 14. 9. 2019, bodo imeli vsi učenci šole kulturni dan, s katerim bomo obeležili praznik vrnitve Primorske k matični domovini.

S poukom bomo začeli ob 10.30. Za malico bomo poskrbeli v šoli. Kosila ta dan ne bo, niti jutranjega varstva. Priporočamo, da učenci pred odhodom v šolo jedo. S seboj naj imajo pokrivalo, saj je napovedano sončno vreme, na prizorišču prireditve pa ne bo sence.
Učenci, ki bodo sodelovali na prireditvi, morajo biti oblečeni v temno modre ali črne hlače (ne trenirko) oz.  krilo. S seboj naj ne nosijo nahrbtnikov in drugih stvari, saj jih na prizorišču prireditve ne bodo imeli kje odložiti.

Več ...

Učence vozače bo v šolo pripeljal avtobus po spremenjenem voznem redu:

Postaja Ura
Gaberje 9.30
Koboli 9.37
Planina 9.39
Dolenje 9.45
Uhanje 9.52

 

Postaja Ura
Tevče 9.40
Štrancarji 9.44
Planina 9.49
Dolenje 9.55
Ustje 10.00
Nemškarica 10.07

 

Postaja ura
Slokarji 10.10
Lokavec 10.13
Špacapan 10.14

 

Kombi OPP NIS

Postaja ura
Vipava 9.45
Potoče 10.05
Dobravlje 10.10

 

Učenci 1. in 2. razreda ter OPP NIS

Učenci 1. in 2. razreda ter prilagojenega programa bodo imeli pouk do 14.00. Po pouku jih prevzamete starši. Prosimo vas, da tudi starši učencev vozačev pridete po svojega otroka in se ne zanašate na avtobusni prevoz, saj bodo avtobusi peljali domov samo ob 17.00. Kombi za učence prilagojenega programa bo odpeljal ob 14.05.

Učenci 1. in 2. razreda s podružnične šole Lokavec bodo imeli pouk v šoli v Lokavcu. Tudi oni bodo končali ob 14. uri in takrat jih starši prevzamete.

Učenci 3. – 6. r, ki sodelujejo na prireditvi

Vsi nastopajoči učenci se bodo zbrali ob 10.30 pred šolo, kjer jih bodo čakali razredniki in ostali učitelji spremljevalci. Z njimi bodo odšli na prizorišče prireditve, kjer bodo sodelovali na generalni vaji, kasneje pa še na prireditvi.

Učenci 3. – 5. razreda s podružnice Lokavec bodo prišli na matično šolo s šolskim avtobusom. Spremljali jih bosta Petra T. Slejko in Zmaga Kos.

Prireditev bo potekala od 15.00 do 16.20. Po prireditvi starši počakate, da se prizorišče izprazni, nato pa prevzamete svojega otroka pred odrom oz. na mestu, za katerega ste se na roditeljskih sestankih dogovorili z razredniki.

Učence vozače, ki bodo domov odšli z avtobusom, bodo učitelji spremljevalci pospremili do avtobusa na postajališču pred šolo. Odhod avtobusov v vse smeri bo ob 17. uri.

Učenci 3. – 9. r., ki ne bodo sodelovali na prireditvi kot nastopajoči  

Učenci 3. – 9. razreda, ki ne bodo sodelovali na prireditvi kot nastopajoči, bodo imeli pouk v šoli do 14.15, potem pa se bodo udeležili proslave kot gledalci.

Po končani proslavi gredo učenci iz Ajdovščine sami domov, vozači pa odidejo z učitelji spremljevalci do avtobusa na postajališču pred šolo. Odhod avtobusov v vse smeri bo ob 17. uri. Starši učencev vozačev, ki v soboto ne bodo odšli domov z avtobusom, to sporočite razredniku vašega otroka do četrtka, 12. 9. 2019.

Mini olimpijada v Ajdovščini

V torek, 10. 9. 2019, smo se učenci od 1. do 4. razreda OŠ Danila Lokarja zbrali na nogometnem igrišču na Policah. Tam smo se pomerili v različnih športnih panogah in spoznali 18 športnih društev iz naše občine. Pred imenitnim gostom – predsednikom države Borutom Pahorjem, smo zaprisegli, da bomo igrali pošteno, drug drugega spoštovali in se trudili po svojih najboljših močeh.

Prispevek si lahko ogledate tukaj.

Prvošolce sta obiskala policista

V prvem tednu šole smo v prvih razredih gostili dva policista iz Policijske postaje Ajdovščine. Učencem sta predstavila varno pot v šolo in opozorila na pravilno ravnanje in obnašanje v prometu. Na prehodu za pešce na križišču pred šolo sta nam praktično pokazala varno prečkanje ceste. Učenci so nato tudi sami poskusili varno prečkati cesto.

Na koncu obiska sta nam podarila zanimive in poučne pobarvanke o ravnanju v prometu.

 

Prvi šolski dan je za nami

Po šolskih hodnikih, ki so več kot dva meseca bolj ali manj samevali, se spet razlega otroški živ žav. Za naših 698 učencev so se šolska vrata odprla ob 8. uri zjutraj. Učence je najprej pozdravila ravnateljica Irena Kodele Krašna, ki je vsem zaželela uspešno šolsko leto in jim predstavila njihove letošnje razrednike. To pa ni bilo vse. Letos je bilo pred šolskimi vrati še posebno živahno, saj je tam učence čakalo posebno presenečenje. Naša šola je namreč prejela največ glasov v domiselni akciji novogoriškega Radia Robin in si tako prislužila dopoldanski koncert Urbana Vidmarja,

Slavnostni sprejem prvošolcev je potekal bolj umirjeno. Začel se je z državno himno in nagovorom ravnateljice.

Pozdravil jih je tudi mali papagaj, kateremu so prvošolci pomagali pri prepoznavanju pisanih barv njegovega perja.

Učenci devetih razredov so novim učencem naše šole podelili rumene rutice, potem pa so jih pospremili do učilnic.

Uspešno in ustvarjalnosti polno šolsko leto je učencem in delavcem šole zaželel tudi župan naše občine preko poslanice:

NPZ 2020

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega (9. razred) triletja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

MIZŠ je 2.  9. 2019 objavilo sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ. Za naše učence bo tretji predmet ŠPORT.

Datumi preverjanja:

  1. razred:

slovenščina: torek, 5. 5. 2020

matematika: četrtek, 7. 5. 2020

tuji jezik – angleščina: ponedeljek, 11. 5. 2020

 

  1. razred:

slovenščina: torek, 5. 5. 2020

matematika: četrtek, 7. 5. 2020

šport: ponedeljek, 11. 5. 2020

V ponedeljek se bodo spet odprla šolska vrata!

Dragi učenci, spoštovani starši!

Počitnice se zaključujejo. Obveščamo vas, da bomo 2. septembra 2019 pričeli s poukom od 2. do 9. razreda ob 8.00 uri, končali pa bomo ob 12.25 (po peti šolski uri).

Vsi učenci počakate začetek pouka na dvorišču pred glavnimi šolskimi vrati ob svojem razredniku.

Učenci 2. do 5. razreda prinesite s seboj vse šolske potrebščine, od 6. do 9. razreda pa le tiste, ki jih boste potrebovali glede na URNIK.

Učenci boste imeli prvi dve uri razredni uri, ostale tri ure pa po urniku. Učenci 6. razreda boste imeli razredne ure prve tri ure pouka.

Malica in kosilo bosta organizirana za tiste učence, ki ste oddali prijavnico na šolsko prehrano. Tisti, ki ste se prijavili na kosilo, ga pravočasno odjavite, če prvi dan ne boste kosili.

Jutranjega varstva prvi šolski dan ne bo, podaljšano bivanje pa bo urejeno do 16.30 ure.

Prihod avtobusov bo potekal po ustaljenem voznem redu, prav tako prevoz s kombijem za učence prilagojenega programa. Odvozi učencev z avtobusi bodo v vse smeri ob 12.30, za učence OPP NIS pa ob 13. uri.

Sprejem prvošolcev bo v Lokavcu ob 9.00, na matični šoli pa ob 10. uri.

Želimo vam lep preostanek počitnic!

Zaposleni OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Razpis za delovno mesto ravnatelja (m/ž)

Svet šole Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina,
Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA (M/Ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17-ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Predvideni začetek dela je 28. 1. 2020.
Pisno prijavo z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazilo o ustrezni izobrazbi,
  • dokazilo o nazivu – 5 let naziv mentor ali naziv svetovalec ali svetnik,
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
  • potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca,
  • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica,
  • program vodenja šole za mandatno obdobje in
  • kratek življenjepis po modelu CV Europass

 
pošljite v zaprti ovojnici do 5. 9. 2019 na naslov:

 
SVET ŠOLE

OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

CESTA 5. MAJA 15

5270 AJDOVŠČINA,

s pripisom »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA – NE ODPIRAJ!«

 

Svet šole nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Vloge bodo zavržene in se iz nadaljnjega postopka izločijo. Prav tako se zavržejo prepozno vložene kandidature.

Svet šole vlog v e-obliki ne bo upošteval.

 
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

 

WSC ekipa se zahvaljuje

Zgodbe, ki smo jih stkali na svetovnem prvenstvu World Scholar’s Cup v Nur-Sultanu, bodo za vedno imele prav posebno mesto v naših srcih. Številna sijajna doživetja, kot so polnočno učenje s prijatelji, večerni sprehodi po razsvetljenem mestu in veselje ob osvojenih odličjih, pa ne bi bila mogoča brez vaše velikodušne podpore in prispevkov.

Hvala vam: IRMA d.o.o. Ljubljana, Primoasfalt Polaganje asfalta, Odvetniška hiša  Pirnat – Kovačič – Škofič, Taxa, VRC Spring, Tapro trgovina Ljubljana, Geoplin, Goriške opekarne, Elektro Primorska, E3, Kurivo Gorica, Mlinotest, BIA Separations, Mahle, Ukmar trans in posredništvo Peter Ukmar, Leone, Avto Batič, Ma-ko, Zavarovalnica Sava, Turistična agencija Sonček, Optika Aleksandra, Tage trgovina in storitve, Picerija Fontana, Čajnica in čokoladnica Erilo, Tekstina tekstilna industrija, GT Podgornik, Spar Slovenija, Intersport, SGG Tolmin, Slo-Car, BTF, Bartog, Ekolat, Tehimpex, Transport Curk, Fob, Intesa Sanpaolo Bank, Optika Kukovič, Občina Ajdovščina, Archa inženiring, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Fotofantasy, Gremar Marijan Gregorič, Imsa, Bar pri Marjanci, Slaščičarna Ajdovščina, Codognotto, Fructal, MegaTehnika, Kompas Ajdovščina, Sadje zelenjava Šabani, Instalacije, Trgo ABC, Altrade, Debria, Kovinska delavnica Del Fabro Erik Kristančič, QUBO Gorica, Addiko Bank Slovenija, Epro, AMC Slovenija, Hit d.d., Pekarna Brumat, saop, Salonit Anhovo, ENOOP, VG5 gradnja inženiring in svetovanje, Nomago, Fotokopirnica in fotolaboratorij Julija Kobal, Freyssinet Adria, Format, TRAIG transportno podjetje, Sensum, Gonzaga-pro, Pantal, P&P, Marmor granit Mužina, GOAP, Henkel Slovenija, SKB Nova Gorica, Kristal, Muri tisk, PS Logatec, Studio Moderna, Obrna zadruga voznik, Arctur, Petrič d.o.o, Instalacije Furlan, Spintec, Finholding, Pami, Moleum oljarstvo in zeliščarstvo, Škrlj d.o.o., Pekarna Krkoč, Obnova kopalnic Drago Gul, Casalgrande Padana, Kerakoll Italia, Vivaklinik Karmen Vunjak, Suzana Krašna         

Ekipa WSC OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Dostopnost