Select Page

Svet šole Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina,
Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA (M/Ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17-ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Predvideni začetek dela je 28. 1. 2020.
Pisno prijavo z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazilo o ustrezni izobrazbi,
  • dokazilo o nazivu – 5 let naziv mentor ali naziv svetovalec ali svetnik,
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
  • potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca,
  • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica,
  • program vodenja šole za mandatno obdobje in
  • kratek življenjepis po modelu CV Europass

 
pošljite v zaprti ovojnici do 5. 9. 2019 na naslov:

 
SVET ŠOLE

OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

CESTA 5. MAJA 15

5270 AJDOVŠČINA,

s pripisom »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA – NE ODPIRAJ!«

 

Svet šole nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Vloge bodo zavržene in se iz nadaljnjega postopka izločijo. Prav tako se zavržejo prepozno vložene kandidature.

Svet šole vlog v e-obliki ne bo upošteval.

 
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

 

(Skupno 143 obiskov, današnjih obiskov 1)